فرایند کار واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

فرایند کار واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

فرایند کار واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه:

شناسایی پروژه ها جهت انجام مناقصه

پیگیری و کنترل مراحل مناقصه پروژه ها

پیگیری عقد قرارداد

بررسی قرارداد منعقده با کارفرما و جمع آوری اطلاعات تکمیلی

پیاده سازی  WBS   پروژه ها در سطح ۱و۲

تهیه زمانبندی کلی و تفضیلی

همکاری و مشاوره در جهت تعیین ابعاد مختلف پروژه ها، گردش کار و مکاتبات

همکاری با مدیران پروژه در جهت مشخص کردن استراتژی پروژه(برنامه اجرایی پروژه)

بررسی سازمان اجرایی پیمانکار در دو بخش کارگاه یا خدمات ،پشتیبانی مالی،تدارکات،فنی وهدایت پیمانکار جهت استقرار سازمان مناسب

تکمیل برنامه اجرایی پروژه طی جلساتی با حضور واحدهای ذیربط و مدیر پروژه

ارسال برنامه اجرایی به پیمانکار پروژه جهت تأیید  آن

بررسی برنامه زمانی تفضیلی پیمانکار و تصویب آن با رعایت آیتم ها و موازین پیمان

بررسی عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس-معاون-مسئولان فنی-اجرایی و کنترل پروژه-مسئولان ماشین آلات و تجهیزات،تدارکات و امور مالی

بررسی و اظهار نظر در مورد جزییات روش اجرایی مورد استفاده پیمانکار و کنترل  تناسب روشها با موضوع فعالیت

تهیه   WBS تفضیلی مناسب با روش اجرایی با استخراج ساختار کلی پروژه توسط پیمانکار و معاونت های ذیربط

بررسی و اظهار نظر در باره  توانایی نیروی انسانی شاغل در پروژه

بررسی واظهار نظر در مورد تجهیز کارگاهی از لحاظ نوع-تعداد ماشین آلات،تجهیزات،ادوات و ساختمانهای مورد نیاز

تکمیل اطلاعات کلیه  WBS ، زمان ،هزینه و منابع مورد نیاز با همکاری  پیمانکار و معاونت های ذیربط

بررسی در خصوص استفاده از ماشین آلات متناسب با نوع ،اندازه کار اجرایی وسرعت عمل لازم واستقرار سیستم مناسب توسط پیمانکار

تهیه ساختار شکست هزینه با توجه به هزینه فعالیت ها

برنامه ریزی بودجه پروژه براساس   WBS  اوزان نهایی فعالیت و برنامه زمانبندی

تهیه نحوه اندازه گیری پیشرفت کار پروژه با همکاری مدیر پروژه و اعلام آن به صورت مکتوب

اصلاح و پیگیری برنامه زمانبندی براساس تصمیمات اخذ شده و تغییرات انجام شده

تهیه فرمت برنامه  کنترل ماهانه و هفتگی پروژه مطابق شرح وظایف ابلاغی پروژه

توزیع فرمهای مربوطه در واحدها و مشخص کردن اطلاعات پیشرفت کار و نهایتأ گزارش پیشرفت نهایی پروژه و اعلام تأخیر یا انحرافات و اطلاعات لازم

اعلام وضعیت پروژه با توجه به فرمهای مشخص در مقاطع زمانی

به هنگام نمودن برنامه شبکه فعالیتها و اطلاعات  بودجه ای  پروژه شامل درآمد و هزینه مطابق پیشرفت کار واقعی

تشکیل جلسات با کارفرما و تنظیم صورت جلسات در صورت تأخیر در پروژه

اصلاح و پیگیری برنامه زمانبندی بر اساس تصمیمات اخذ شده و نظر کارفرما

ثبت سوابق اجرایی مربوط به تغییر برنامه زمانبندی و بودجه پروژه و  تغییرات محدود کار به منظور پویایی فرآیند برنام ریزی  در طول  پروژه

تنظیم برنامه اقدامات تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس پیش نیازهای مطرح شده برای انجام فعالیتها و زمانبندی .

 

2 دیدگاه در مورد “فرایند کار واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

نوشتن دیدگاه