برچسب: ارزش

مفهوم ارزش

ارزش (مفهوم ارزش) یکی از مفاهیم اساسی در بازاریابی مطرح می شود. تعاریف گوناگونی بازاریابی حول خلق یا مبادله ارزش عنوان گردیده است. براساس کاتلر و کلر (1386) به منظور تبادل ارزش که یکی از مفاهیم اصلی در بازاریابی است، حداقل دو طرف می بایست وجود داشته باشند و هر طرف می بایست ارزشی جهت ارایه به طرف مقابل داشته باشد. براساس لیتماکی و کورداپلسکی (1997) در اکثر مدارس کسب و کار آموزش داده می شود که هدف از کسب و کار خلق ارزش برای سایر ذی نفعان است. موفقیت یک سازمان در کسب و کار باعث بروز ارزش برای...

ادامه خواندن ←